Návštěvní řád


 1. Minimální počet návštěvníků v prohlídce je stanoven na 5, maximální počet na 12 osob. Ve výjimečných případech po předchozí dohodě lze počet návštěvníků zvýšit na 15. Pro tento počet je nutno zajistit 2 průvodce.
 2. Návštěvní trasa je vedena částečně vertikálně cca 30 m po žebřících, proto by návštěvníci a zákonní zástupci návštěvníků měli zhodnotit svou fyzickou kondici a zdatnost.
 3. Návštěvní trasa je přístupna pouze osobám starším 10 let a osobám bez tělesného handicapu.
 4. Vstup do podzemí je povolen osobám bez zásadních zdravotních obtíží, nedoporučuje se vstup osobám trpících klaustrofobií (strach z uzavřených nebo omezených prostor)
  a akrofobií (strach z výšek nebo hloubek).
 5. Za děti do 15-ti let ručí jejich zákonný zástupce nebo přítomný pedagogický dozor.
 6. Návštěvníkům do 15-ti let bez doprovodu zletilé osoby nebude vstup do podzemí umožněn.
 7. Provozovatel zapůjčí návštěvníkům důlní lampu a ochrannou přilbu, případně ochranný oděv.
 8. Vstup do hornoměstského podzemí je povolen jen s ochrannou přilbou, s rozsvícenou důlní lampou, v pevné obuvi a ve vlastním oděvu odpovídajícímu prostředí dolu – provozovatel neručí za poškození či ušpinění oděvu či obuvi. V důlním prostředí se teplota vzduchu i v letních měsících pohybuje kolem 8 °C a vlhkost 99%.
 9. Návštěvníci velkého okruhu musí mít při průchodu lezním oddělením volné obě ruce. Při průchodu lezním oddělením se nedoporučuje mít větší batoh, zavěšenou kabelu atp.
 10. Provozovatel požaduje přítomnost návštěvníků u obslužného objektu min. 15 min před zahájením prohlídky. Po zakoupení vstupenky návštěvník obdrží ochranné pomůcky
  a absolvuje instruktáž a seznámení s návštěvním řádem.
 11. Prohlídka je zahájena u vstupního portálu Úpadnice na Staré patro.
 12. Prohlídka podzemí dolu trvá cca 60 – 90 min dle počtu návštěvníků v jedné skupině.
 13. Po ukončení prohlídky provede průvodce kontrolu počtu osob a vrácených ochranných pomůcek.
 14. Podzemí není bezbariérově uzpůsobeno, malý prohlídkový okruh je pro hendikepované osoby možný za účasti doprovodné osoby.

Povinnosti návštěvníků

 1. Vstup do podzemí v Horním Městě je možný pouze za doprovodu průvodce nebo jiné pověřené osoby.
 2. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů ochrany přírody je návštěvníkům zakázán vstup do prostor podzemí mimo provozní dobu prohlídkového období příslušného kalendářního roku.
 3. Všichni návštěvníci jsou po dobu trvání prohlídky povinni dodržovat následující provozní a bezpečnostní opatření:
 • zákaz kouření, používání otevřeného ohně a odhazování odpadků či jiného znečišťování prohlídkové trasy
 • zákaz opuštění výpravy a odbočení z trasy prohlídky do nepřístupných částí podzemí
 • zákaz sahat na exponáty a manipulovat s nimi
 • zákaz vstupu do podzemí podnapilým osobám a osobám pod vlivem jiných psychotropních látek
 • brát s sebou zvířata do podzemí je návštěvníkům zakázáno
 • je zakázáno ulamovat krápníky nebo sintrové vrstvy, je zakázáno malovat po stěnách, je zakázáno odnášet si minerály a vzorky hornin
 • zákaz nošení do podzemních prostor objemná zavazadla, batohy, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky apod.
 • jíst a pít, vstupovat do podzemí se zmrzlinou, nápoji apod.
 • jinak narušovat klid a pořádek
 • je přísně zakázáno vstupovat do uzavřených prostor, lézt nebo šplhat na vyvýšená patra nebo vyvýšené prostory.
 • dbát pokynů průvodce
 • dbát zvýšené opatrnosti (žebříky atd.)
 • dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v podzemí vzhledem k místní omezené profilové výšce podzemních chodeb
 • vždy mít nasazenou přilbu
 • nevstupovat do prostor za ohrazením nebo za hráze
 • při jakékoli nepředvídané události zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce,
 • při vypnutí osobního svítidla je návštěvník povinen se zastavit na místě a dále se řídit pokyny průvodce
 • neprodleně hlásit průvodci jakékoli poranění, nevolnost či opuštění výpravy.
 • ohleduplně nerušit výklad průvodce hlasitým hovorem a jiným hlukem
  v podzemí
 • navzájem kontrolovat psychický a fyzický stav ostatních návštěvníků
 • vstupovat na žebříky se smí jednotlivě. Na žebříku smí být pouze jedna osoba. V případě výstupu dětí je možno, resp. je nutno při výstupu provádět jištění
 • na jednotlivých částech celého lezního oddělení se mohou zdržovat max.
  4 osoby
 • je přísně zakázáno vystupovat mimo prostor žebříků
 • po výstupu na Starém patře umožnit výstup ostatních osob.