Spolek

Hornický spolek Horní Město, z.s. je spolek, jehož cílem je rozvoj, ochrana, obnova a prezentace kulturních hodnot a kulturního dědictví vyplývajících z historických tradic hornictví.

Dne 11. února 2017 se uskutečnila ustavující schůze spolku Hornický spolek Horní Město, z.s.,  byly vypracovány stanovy a byl podán u Ministerstva vnitra ČR návrh na registraci, které k 28. březnu 2017 provedlo registraci spolku (IČO 05886066).

Spolek tímto zahájil svou činnost, kdy účelem spolku je zejména sdružování zájemců o historická a novodobá důlní díla nacházející se v lokalitě Horní Město a okolí, přičemž prvním úkolem je získání širšího povědomí a finančních prostředků pro své aktivity – zajištění a postupné zpřístupnění historického podzemí v Horním Městě, okr. Bruntál.

 

2017
Založení spolku

Založení spolku a stanovení si cílů týkající se opětovného rozvoje hornických tradic v Horním Městě

2018
Vize hornického muzea

Stanovení vizí a cílů týkající se vnitřní i venkovní hornické expozice

2019
Realizace a budování hornické expozice

Zahájení budování hornické expozice a zahájení příprav na otevření podzemí pro laickou i odbornou veřejnost v r. 2021

Náplň spolku

a) praktická činnost v oblasti průzkumu, rekultivaci, obnovy, ochrany a dokumentování historických i novodobých důlních děl v lokalitě Horní Město a okolí
b) kooperace s jinými spolky podobného zaměření
c) kooperace se soukromými i veřejnými institucemi, jejichž činnost souvisí se správou důlních děl na Hornoměstsku
d) ochrana přírody
e) shromažďování, uchovávání a využívání poznatků, zveřejňování a popularizace výsledků práce sdružení
f) zpřístupnění důlních děl ve správě či vlastnictví spolku
g) realizace všech činností, včetně přípravy a projektování, spojených s provozem a údržbou důlních děl a objektů vztahujících se k předmětným důlním dílům